INFORMACJE/REGULAMIN SKLEPU

Informacje dla korzystających ze sklepu internetowego Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski.


1. Sklep internetowy pod adresem www.szymkowski.eu/sklep prowadzony jest przez Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, Słupska 15, 62-300 Września, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr 7891243089. Telefon +48 600 937 043 | biuro@szymkowski.eu | www.szymkowski.eu


2. Przedmiotem sprzedaży w sklepie www.szymkowski.eu/sklep są akcesoria do sauny, łaźni parowej, Whirlpoola, strefy wypoczynku, SPA&Wellness. Sklep saunowy z akcesoriami Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski jest dostępny całą dobę – 7 dni w tygodniu. Zamówienie możecie Państwo złożyć:

• bezpośrednio w internecie za pośrednictwem naszego sklepu www.szymkowski.eu/sklep

• lub przez E-Mail na: biuro@szymkowski.eu Telefonicznie jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16.

Jeżeli nie szukacie Państwo konkretnego przedmiotu w asortymencie sklepu saunowego Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, proszę dać nam znać. Chętnie pomożemy znaleźć dla Państwa rozwiązanie. Proszę pamiętać, że wszystkie przedmioty oferowane w sklepie saunowym Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski przeznaczone są do sprzedaży i wysyłki tylko na terenie Polski.

3. Wszystkie ceny podane w sklepie www.szymkowski.eu/sklep są cenami brutto i zawierają VAT. Wiążący charakter mają ceny z dnia złożenia zamówienia.

4. Aktualnie jedynymi formami płatności za zamówione w sklepie www.saunasklep.klafs.pl akcesoria są: pobranie czyli płatność za zamówiony towar dopiero przy odbiorze od listonosza (kuriera) bądź na poczcie lub po wcześniejszym uzgodnieniu z działem sprzedaży w formie przelewu bankowego (na konto firmy 701020 4115 0000 9202 0065 1430 – PKO BP SA ) przed wysyłką towaru.

5. ORIENTACYJNY CZAS REALIZACJI zamówienia wynosi od 1 do 4 tygodni roboczych. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wypełnienie danych adresowych miejsca dostawy.

DOSTAWA -WAŻNE Zamówione produkty dostarczamy tylko na terenie Polski. Koszt standardowej przesyłki kurierskiej – 32,00 złote brutto. Proszę zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych dużych przedmiotów doliczamy koszty zgodnie np. z cennikiem Poczty Polskiej lub na życzenie klienta firm kurierskich, po uzgodnieniu z klientem.

6. Konsument, który w sklepie internetowym Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, Słupska 15, 62-300 Września lub na adres e-mail: biuro@szymkowski.eu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszych informacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Konsument ma obowiązek zwrócić towar sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Towar powinien być zwrócony na adres: Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, Słupska 15, 62-300 Września. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Sprzedawca dostarcza towary bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne towarów w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Ewentualne reklamacje możecie Państwo składać ustnie lub pisemnie za pośrednictwem telefonu (nr +48 600 937 043), poczty elektronicznej (biuro@szymkowski.eu) lub listownie na adres Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski, Słupska 15, 62-300 Września. W treści reklamacji należy wskazać na rodzaj niezgodności towaru z umową sprzedaży. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od daty ich wpływu.

10. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a sprzedawcą,

3) konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

11. Załącznik – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Adresat:

Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski
Słupska 15, 62-300 Września
faks +48 600 937 043
e-mail: biuro@szymkowski.eu

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data zawarcia umowy sprzedaży/odbioru towaru: ……………………………………………………………
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………… …… ………………..
Adres: ………………………………………………………………………………………………… …………………… …………………..


Data: …………………………………………………………
Podpis: ______________________________


JAK ZAMAWIAĆ?

Akcesoria do sauny, łaźni parowej, whirpoola i strefy wypoczynku, można łatwo i szybko zamówić w sklepie saunowym online Firmy Szymkowski Grzegorz Szymkowski.

Oferujemy duży wybór akcesoriów do sauny/łaźni. W naszym sklepie znajdą Państwo wiele pomysłów na obdarowanie swoich bliskich i znajomych oraz siebie samych.

Sklep saunowy Firma Szymkowski Grzegorz Szymkowski jest dostępny przez całą dobę – 7 dni w tygodniu.

Zamówienie mogą złożyć Państwo: 

  • bezpośrednio za pośrednictwem naszego sklepu
  • lub przez E-Mail na: biuro@szymkowski.eu

Telefonicznie jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 16.

Jeżeli w asortymencie sklepu saunowego Firmy Szymkowski Grzegorz Szymkowski nie znajdą Państwo poszukiwanego produktu, prosimy o kontakt. Z przyjemnością postaramy się znaleźć dla Państwa rozwiązanie. Prosimy o wiadomość na adres: biuro@szymkowski.eu

Proszę pamiętać, że wszystkie przedmioty oferowane w sklepie saunowym Firmy Szymkowski Grzegorz Szymkowski przeznaczone są do sprzedaży i wysyłki tylko na terenie Polski.